Čo sú to humínové látky


Humínové látky predstavujú špecifickú skupinu vysokomolekulárnych látok tmavej farby, ktoré vznikajú pri procese rozkladu organických zvyškov v pôde, to znamená pri procese ich humifikácie. Množstvo uhlíka, ktorý sa viaže na humínové kyseliny pôdy, rašeliny a uhlia, takmer štvornásobne prevyšuje množstvo uhlíka, viazaného v organických látkach všetkých rastlín a živočíchov na celom svete.

Je jednoznačne preukázané, že humínové látky plnia v pôde nasledujúce funkcie:
· akumulačnú
· zásobovaciu
· regulačnú
· ochrannú

Preto je už niekoľko desaťročí snaha získať humínový preparát, ktorý má rovnaké, alebo aspoň veľmi podobné vlastnosti ako prírodné humáty a dodatočnými aplikáciami za jeho pomoci vylepšiť pôdne podmienky, či posilniť fyziológiu rastliny natoľko, aby sa to prejavilo pri zbere. Cieľom je teda priemyselná výroba humátu v čo najčistejšej podobe. Z komerčného hľadiska je ale problematické, ako určiť kvalitu humínového preparátu. Čo je teda vlastne určujúcim faktorom, aké zloženie by mala mať účinná látka? To všetko sú otvorené otázky, ktoré ešte neboli doriešené.

Z pohľadu chemika majú humínové látky vysokomolekulárnu a nízkomolekulárnu časť. Podľa nášho názoru môžeme pozitívny efekt na rastline dosiahnuť len vtedy, pokiaľ tieto dve časti, rovnako ako v prírode, pôsobia spoločne, a samozrejme musia byť úplne rozpustné!!! Vysokomolekulárne časti pôsobia pozitívne na fyziológiu rastliny, ale do bunkovej sústavy rastliny sa dostanú iba vďaka nízkomolekulárnej časti. Intenzívnym využívaním poľnohospodárskej pôdy dochádza všeobecne na celom svete k vyčerpaniu pôdneho potenciálu a nutnosti pomôcť a doplniť do pôdy to, čo z nej bolo postupne vyčerpané, či čo bolo utlmené. Pre získanie veľkého a dlhodobého výnosu teda nestačí spoliehať sa len na biologické možnosti poľnohospodárskych kultúr. Samozrejme, je nevyhnutné využívať vysoko výnosné odrody, efektívne spôsoby poľnohospodárskej techniky a fytotechniky, hnojenia, ale nedá sa tiež zaobísť bez regulátorov rastu rastlín, ktoré na konci dvadsiateho storočia získali rovnako veľký význam ako pesticídy a hnojivá.

V súvislosti so zavádzaním súčasných technológií pre zintenzívňovanie pestovania poľnohospodárskych kultúr do rastlinnej výroby má otázka vývoja technológie ako získať a využívať adaptované rastové regulátory stále väčší význam, predovšetkým v oblastiach „rizikového” poľnohospodárstva a v zónach s intenzívnym celoročným využívaním pôdy. Často pri tom vzniká nevyhnutnosť stimulovať vývoj a zvyšovať potenciálne možnosti odolnosti rastlín voči nepriaznivým klimatickým podmienkam.

Tieto okolnosti vyvolalo v niekoľkých posledných rokoch aktívny rozvoj trhu s ponukami koncentrovaných humínových preparátov. Napríklad na západoeurópskom trhu sú huminové preparáty burzovým produktom a za posledné roky sa objem ich veľkoobchodného predaja zvýšil niekoľkonásobne. Hlavnými spotrebiteľmi sú krajiny, kde sa po celý rok intenzívne využíva pôda a v súvislosti s tým je tam tiež intenzívnejší prirodzený úbytok humusu. Najväčšími výrobcami a spotrebiteľmi humínových preparátov sú USA, Austrália, Čína a Rusko. V samotnom Rusku, kde bol primárny výskum vždy na vysokej úrovni, sa za posledných 5-7 rokov zvýšil objem predaja týchto preparátov desaťnásobne. Najväčšími spotrebiteľmi humátov na území Ruska sú južné oblasti (napr. Krasnodarský kraj), kde je dlhodobým intenzívnym hospodárením pôda stresovaná vysokým obsahom nespotrebovaných chemických prostriedkov na ochranu rastlín. Kvôli tomu pôda, hoci sa jedná o čiernozem, neobsahuje aktívne časti huminového spektra. Intenzívne prenikanie huminových preparátov do ruského, v posledných piatich rokoch veľmi rýchlo sa rozvíjajúceho, poľnohospodárstva novinári nazývajú „zamatovou revolúciou v poľnohospodárstve“.

Humáty sú veľmi účinnou „zbraňou” i v oblastiach, kde sú poľnohospodári obmedzovaní tzv. „nitrátovou smernicou.” Znižovanie dávok minerálnych hnojív vďaka humatizácii a zvyšovanie odolnosti rastlín proti chorobám vďaka ochrannému efektu humátov bude v budúcnosti veľmi intenzívne sa rozvíjajúcou záležitosťou.
Vzhľadom k tomu, že trh s humínovými prípravkami sa u nás ešte len tvorí a poľnohospodár nemá dostatok informácií, ktoré by mu pomohli zorientovať sa, pokúsime sa Vám rozšifrovať súčasnú situáciu na trhu humínových prípravkov.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár